Полiтика конфiденцiйности

 1. Дані, що збираються
 2. Обсяги використання персональних даних
 3. Використання персональних даних для зв’язку з користувачем
 4. Зберігання та збереження персональних даних
 5. Зміна Політики конфіденційності. Чинне законодавство

Справжня Політика в області обробки персональних даних і конфіденційності персональної інформації (далі - Політика) діє відносно всієї інформації, яку фізична особа ТОВ ІНТЕРНЕТ ФІНАНС ГРУП і / або її афілійовані особи, включаючи всі особи, що входять в одну групу партнерську групу, можуть отримати про користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм і продуктів (далі - Сервіси), а також в ході виконання / його афілійованими особами будь-яких угод і договорів, укладених з користувачем в зв'язку з використанням Сервісів. Згода користувача на надання персональних даних (персональної інформації), яку він дав у відповідності з цією Політикою в рамках відносин з однією з осіб, що входять до групи осіб, поширюється на всі особи, що входять до цієї групи осіб.

Використання Сервісів означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації, а саме на вчинення дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» (далі Закон) як без, так і з використанням засобів автоматизації, і підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє вільно, своєю волею і в своєму інтересі; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

 1. Дані, що збираються
  1. В рамках цієї Політики під «персональними даними користувача» розуміються: Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані користувача. Обов'язкова для надання Послуг (надання послуг) інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається користувачем на його розсуд. Під час використання Сервісу користувач погоджує передання персональних даних (зокрема, прізвища, ім’я, по батькові, дати та місця народження, громадянства, статі, віку, місця проживання (фактичного та адреси реєстрації місця проживання), номерів засобів зв’язку, у тому числі: номеру телефону/факсу (в тому числі робочого, мобільного, номеру телефону за адресою реєстрації місця проживання або фактичного проживання), адреси електронної пошти, даних паспортного документа, або іншого документа, що посвідчує особу Клієнта/паспортних даних або даних іншого документа, що посвідчує особу Клієнта (в тому числі серії, номеру, ким та коли виданий документ, що посвідчує особу, а також всієї іншої інформації, зазначеної в такому/таких документі(-ах)), ідентифікаційного номеру/реєстраційного номеру облікової картки, сімейного стану, рівня освіти, спеціальності/професії, трудової діяльності (в тому числі, місця роботи, посади, стажу та досвіду роботи), соціального та майнового стану, рівня доходів, фотографій, інформацію про Клієнта як про фізичну особу та/або фізичну особу-підприємця, та/або як представника іншої особи, даних свідоцтв про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, інших документів про підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця, у т.ч. щодо його системи оподаткування, даних щодо місця здійснення підприємницької діяльності тощо), а також інша інформація, що стала відома, з документів, виданих на ім’я користувача, у тому числі тих, що надані або будуть надані користувачем для укладення, зміни, розірвання, виконання Договору та/або документів, виданих на ім’я користувача, у тому числі тих, що надані або будуть надані користувачем як представником іншої особи; та/або з підписаних користувачем документів (в тому числі з); та/або з відомостей, які користувач надав та/або надасть в майбутньому, як в письмовій, електронній, так і в усній формі (надалі – «Персональні дані»). Дані, які автоматично передаються Сервісів в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (чи іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), час доступу , адреса запитуваної сторінки. Інша інформація про користувача, в разі, якщо її збір і / або надання визначено в регулюючих документах окремих Сервісів. Справжня Політика може бути застосована тільки до Сервісів. Фізична особа ТОВ ІНТЕРНЕТ ФІНАНС ГРУП не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайтах. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії. Фізична особа ТОВ ІНТЕРНЕТ ФІНАНС ГРУП в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак - виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються у формі реєстрації, що зазначені ним при реєстрації персональні дані належать особисто йому і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Ризик надання недостовірної інформації несе надав її користувач. Згода користувача на обробку персональних даних діє безстроково з моменту здійснення реєстрації користувача на сайті, і не вимагає періодичного підтвердження. Фізична особа ТОВ ІНТЕРНЕТ ФІНАНС ГРУП буде зберігати персональну інформацію стільки часу, скільки це необхідно для досягнення мети, для якої вона була зібрана, або для дотримання вимог законодавства та нормативних актів.
 2. Обсяги використання персональних даних
  1. Згода клієнта надається щодо Персональних даних зокрема, але не виключно, в наступних обсягах та/або випадках (в Україні та за кордоном):
   1. яка відповідно до законодавства України входять до складу кредитної історії—до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють діяльність відповідно до законодавства України, зокрема, від/до • Приватне акціонерне товариство «Перше Всеукраїнське Бюро Кредитних Історій» (адреса: Україна, місто Київ, вулиця Євгена Сверстюка 11, ідентифікаційний код 33691415), • Приватне акціонерне товариство «Міжнародне Бюро кредитних історій» (адреса: 03062, Україна, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 65, офіс 306, ідентифікаційний код 34299140), • Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій» (адреса: 01001, Україна, місто Київ, вул.Грушевського, 1-Д, ідентифікаційний код 33546706) та іншого(-ому) бюро кредитних історій, що погоджене Банком, назва і адреса якого повідомлятиметься Клієнту.
   2. Користувач погоджується з тим, що Фізична особа ТОВ ІНТЕРНЕТ ФІНАНС ГРУП має право надати необхідну інформацію щодо формування кредитної історії іншим особам, яким ця інформація необхідна для виконання своїх функцій або надання послуг в обсязі, який буде визначено Фізичною особою ТОВ ІНТЕРНЕТ ФІНАНС ГРУП самостійно з урахуванням вимог законодавства України;
   3. Національному банку України, в т.ч. з метою включення Персональних даних та іншої конфіденційної Інформації до Кредитного реєстру Національного банку України, державним, судовим, правоохоронним, контролюючим, податковим та іншим органам та особам, нотаріусам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також у випадках, коли обробка Персональних даних необхідні Банку з метою захисту своїх прав і інтересів та/або недопущення їх порушення;
   4. для визначення рівня телекомунікаційної поведінки яка може бути отримана Фізичною особою ТОВ ІНТЕРНЕТ ФІНАНС ГРУП за відповідними договорами з мобільними операторами та інтернет-провайдерами;
   5. для визначення поведінки та іншої статистичної інформації, яка може бути отримана Фізичною особою підприємцем Смірновом Антоном Миколайовичем за відповідними договорами від будь-яких юридичних осіб, включаючи але не обмежуючись провайдерами послуг по прийманню готівки та інтернет-еквайрингу;
   6. приватним особам, фізичним особам (в т.ч. суб’єктам підприємницької діяльності та/або самозайнятим особам) та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій та/або надання послуг відповідно до оформлених довіреностей та/або укладених між такими особами та договорів, та/або для представлення інтересів під час захисту своїх інтересів у випадку невиконання та/або неналежного виконання користувачем/Поручителем/ Заставодавцем/Іпотекодавцем/ Гарантом своїх зобов’язань за Договором та/або будь-якими іншими договорами, у тому числі договорами про відступлення права вимоги, договорами, що забезпечують виконання зобов’язань користувача за Договором, за умови попередження таких юридичних та фізичних осіб про їх обов’язок не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь інших осіб, крім випадків, передбачених законодавством України;
   7. загальну інформацію, що становить банківську таємницю (відомості щодо заборгованості перед, суті діяльності та фінансового стану користувача), іншим банкам в обсягах, необхідних під час надання кредитів, банківських гарантій, із забезпеченням ним щодо недопущення її несанкціонованого розголошення;
   8. право звертатися за інформацією про користувача та/або надавати інформацію про користувача до інших осіб/іншим особам, які пов'язані зі користувачем родинними, особистими, діловими, професійними або іншими стосунками у соціальному побуті користувача;
   9. будь-яким іншим особам, що гарантують повернення отриманого користувача кредиту (поручителям, страховикам, майновим поручителям); страховій компанії, яка здійснює страхування життя та здоров’я користувача, його зобов’язань по кредитам, майна, що оформлюється в заставу по кредиту тощо;
   10. необхідної будь-яким іншим особам – контрагентам (партнерам), які будуть залучені останнім на договірній основі до процесу обслуговування клієнтів з метою належного виконання умов укладеного Договору та/або умов будь-якого іншого договору;
   11. необхідної при передачі/отриманні інформації - до/від/через Єдину інформаційну систему «Реєстр позичальників»;
   12. необхідної при отриманні/внесенні інформації з/до відповідних реєстрів (зокрема, але не виключно, з Реєстру прав власності на нерухоме майно), в яких зберігається інформація щодо суб`єкта персональних даних, його фінансової діяльності, майна, яке надано або пропонується у забезпечення виконання зобов`язань за Договором та/або будь-яким іншим договором, яка необхідна протягом дії Договору та/або будь-якого іншого договору укладеного з користувачем, з метою виконання цього доручення має право надсилати /отримувати відповідні запити/відповіді;
   13. необхідної іншим особам (новим кредиторам користувача) у випадку відступлення (передачі) своїх прав за Договором іншим особам, та/або у випадку виникнення у наміру здійснити таке відступлення (передачу) до фактичного його здійснення з метою виконання, як первісним кредитором користувача, відповідних положень Цивільного кодексу України відповідно до законодавства України;
   14. необхідної іншим особам для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг включаючи, але не обмежуючись послугами з відповідального зберігання документів, ведення архівів, проведення заходів щодо врегулювання заборгованості за Договором та/або будь-яким іншим договором тощо відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Банком договорів за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності, яку він здійснює на підставі отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів та/або спрямовані на виконання умов Договору та/або договорів, за якими надається забезпечення виконання зобов'язань за Договором;
   15. особам, що мають істотну участь у юридичній особі - та/або особам, які є контролерами; та/або входять до групи компаній учасником якої є; та/або особам, які надають відповідні послуги в Україні та/або за кордоном, в тому числі, необхідних для ідентифікації та оцінки достовірності, надійності, платоспроможності, а також платіжної дисципліни користувача, для обслуговування програмного забезпечення, які використовуються з метою здійснення банківських операцій.
  2. Користувач також дає згоду на залучення до співпраці в рамках даного Договору, третіх осіб. При цьому, Користувач дає згоду на те, що інформація, що стосується користувача та Договору (включаючи інформацію, надану користувачем в зв’язку з укладенням Договору та інформацію що містить ознаки банківської таємниці) стане відомою цим третім особам для конфіденційного використання (в тому числі в зв’язку з наданням послуг, обробкою даних, статистичною звітністю та управлінням ризиками).
  3. Згода Користувача може бути відкликана користувачем шляхом надання письмової заяви на ім’я ТОВ ІНТЕРНЕТ ФІНАНС ГРУП. ЕДРПОУ 45167072. Адреса:(м. Київ, вул Старовокзальна 24) Подання такої заяви вважається підставою для розірвання Договору. При виконання Клієнтом, що подав таку заяву, всіх зобов’язань перед Фізичною особою ТОВ ІНТЕРНЕТ ФІНАНС ГРУП за Договором, Договір вважається розірваний на 30-й день, а фізична особа ТОВ ІНТЕРНЕТ ФІНАНС ГРУП зобов’язаний призупинити обробку персональних даних Користувача.
  4. Фізична особа ТОВ ІНТЕРНЕТ ФІНАНС ГРУП має право зберігати Персональні дані Клієнта та документи підписані Клієнтом в цілях передбачених законодавством України та нормативними актами НБУ.
 3. Використання персональних даних для зв’язку з користувачем
  1. Користувач надає згоду на використання будь-якого контактного номеру телефону для підтримки з ним зв’язку, направлення кореспонденції на вказану користувачем адресу, здійснення відправки смс-повідомлень або інших повідомлень через доступні мобільні додатки.
  2. Здійснення відправки електронних листів на вказану контактну інформацію користувача здійснюється з метою інформування його про надходження нових послуг, перевірки актуалізації запиту, узгодження заявки, перевірки отримання інформації.
  3. Користувач може в будь-який час відмовитись від повідомлень, зателефонувавши за номером +380633888033, або надіславши електронного листа на ifycredit@gmail.com
 4. Зберігання та збереження персональних даних
  1. Зберігання персональних даних суб'єктів здійснюється на паперових та машинних носіях інформації в спеціально виділених сховищах, а також в інформаційних системах, що забезпечують збереження персональних даних та їх захист від несанкціонованого доступу.
 5. Зміна Політики конфіденційності. Чинне законодавство.
  1. Фізична особа ТОВ ІНТЕРНЕТ ФІНАНС ГРУП має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її опублікування на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція завжди знаходиться і доступна на сторінці сайту creditnice.com.ua
  2. До цієї Політики і відносин між користувачем і фізична особа ТОВ ІНТЕРНЕТ ФІНАНС ГРУП, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, застосовується законодавство України. При обробці персональних даних користувачів керується Законом України «Про захист персональних даних».